Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Rent2Event B.V. te Oijen aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, die betrekking hebben op de verhuur van tenten, in de ruimste zin van het woord, tenzij door Rent2Event B.V. van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.  

1.2 In het navolgende wordt verstaan onder Rent2Event B.V. het door Sander van der Wolk en Lars van Mook geleid bedrijf welke zich richt op de verkoop en verhuur van tenten en verhuur van audio en visuele materialen. Opdrachtgever: iedere opdrachtgever (huurder of koper), rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Rent2Event B.V. een overeenkomst sluit, danwel Rent2Event B.V. opdraagt werkzaamheden te verrichten. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Rent2Event B.V. en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.  

1.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Rent2Event B.V. dit heeft ondertekend.  

1.4 Wanneer de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.  

1.5 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Rent2Event B.V. schriftelijk zijn aanvaard.  

1.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rent2Event B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES  

2.1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De genoemde prijzen in de offerte zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum mits  de huurmaterialen beschikbaar zijn, tenzij anders aangegeven. 

2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Rent2Event B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangt van de aanvaarding te herroepen. 

2.3 De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Rent2Event B.V. niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.  

2.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.  

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rent2Event B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN  

3.1 Overeenkomsten zijn bindend wanneer deze getekend zijn door de opdrachtgever én als het huurmateriaal van Rent2Event B.V. beschikbaar is. 

3.2 Rent2Event B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door opdrachtgever wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Rent2Event B.V. pas zullen aanvangen na vooruitbetaling. 

 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST  

4.1 Rent2Event B.V., dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van opdrachtgever naar beste weten behartigen.  

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rent2Event B.V.  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rent2Event B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rent2Event B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rent2Event B.V. zijn verstrekt, heeft Rent2Event B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.  

4.4. Rent2Event B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als Rent2Event B.V. is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

4.5 Rent2Event B.V. zal op verzoek van opdrachtgever de tenten/audio visuele materialen tegen berekening van de overeengekomen tarieven installeren c.q. bedrijfsklaar maken.  

4.6 Rent2Event B.V. is niet verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek naar de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s en zij is ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieraan mocht ontstaan. Opdrachtgever zal (indien aan de orde) zelf een melding van de grondwerkzaamheden doen bij het Kadaster. Opdrachtgever vrijwaart Rent2Event B.V.  voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergrondse obstakels in de ruimste zin van het woord. 

 

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST  

5.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Rent2Event B.V. opdrachtgever hierover inlichten.   

 

ARTIKEL 6. CONTRACTDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN  

6.1. De overeenkomst tussen Rent2Event B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  

6.2 Een door Rent2Event B.V. opgegeven (afleverings)termijn is indicatief en informatief en geldt nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van de enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.  

6.3 Rent2Event B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Rent2Event B.V. levert ten alle tijden af voor of op de afgesproken gebruikersdatum.   

 

ARTIKEL 7. PRIJZEN  

7.1 De door Rent2Event B.V. genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.  

7.2 Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding of overeenkomst en de datum van aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Rent2Event B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs.  

7.3 De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten vallen buiten de prijs en komen ten laste van opdrachtgever.  

7.4 Rent2Event B.V. is te allen tijde gerechtigd om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die een hogere kostprijs voor Rent2Event B.V. ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende order en/of bestellingen te berekenen. 

 

ARTIKEL 8. BETALING EN ZEKERHEID  

8.1 Betaling dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden 100% voor aanvang planperiode, op een door Rent2Event B.V. aan te geven wijze. Het eerste factuurmoment zal 30 dagen voor aanvang planperiode plaatsvinden. Mits anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Rent2Event B.V.  

8.2 Rent2Event B.V. behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van het overeengekomen honorarium te verlangen.  

8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken termijn,  dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%  per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien de betaling niet zoals vooraf afgesproken plaatsvindt, is Rent2Event B.V. niet verplicht de opleveringsafspraak na te komen. Opdrachtgever dient de betaling wel te voldoen inclusief de wettelijke rente.  

8.4 Terzake van een opdrachtgever, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij deze een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–. Indien de werkelijke kosten hoger liggen dan gelden de werkelijke kosten als verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door gebruiker doet de verschuldigdheid ontstaan.  

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Rent2Event B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

ARTIKEL 9. ONDERZOEK EN RECLAMES  

9.1 Klachten over het geleverde dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Rent2Event B.V.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rent2Event B.V. in staat is adequaat te reageren.  

9.2 Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen schriftelijk bij Rent2Event B.V. te worden ingediend. Eventuele klachten geeft geen recht op opschorting.  

 

ARTIKEL 10. BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER  

10.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.  

10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, beëindigd of geannuleerd door opdrachtgever, vanwege welke reden dan ook (overmacht of onvoorziene omstandigheden daaronder begrepen), heeft Rent2Event B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies (waaronder in ieder geval de gemiste winst), zulks met een minimum van 35% van de overeengekomen prijs, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die volledig aan Rent2Event B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe geleverde diensten c.q. gedane leveringen. 

 

ARTIKEL 11. ONTBINDING EN OPSCHORTING DOOR RENT2EVENT B.V.  

11.1 Rent2Event B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;  
  • na het sluiten van de overeenkomst Rent2Event B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;  
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;  
  • in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen. 

11.2 Indien Rent2Event B.V. vanwege overmacht (zie artikel 13) of onvoorziene omstandigheden tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, is Rent2Event B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. In geval van een dergelijke situatie, waarbij nakoming (uiteindelijk) blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel indien de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is Rent2Event B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rent2Event B.V. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rent2Event B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 1 

11.4 Rent2Event B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID  

12.1 Rent2Event B.V. is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.  

12.2 Indien Rent2Event B.V. uit hoofde van het vorige lid onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Rent2Event B.V. in het voorkomende geval uitkeert.  

12.3 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Rent2Event B.V. beperkt tot een maximum van 50% (vijftig) van het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).  

12.4 Afnemer vrijwaart Rent2Event B.V. voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.  

12.5 Specifiek is ook uitgesloten schade ten gevolge van calamiteiten in de ruimste zin van het woord, zoals heftige of onvoorspelbare weersomstandigheden, alsook het instorten van de tent of schade hieraan door omstandigheden waar Rent2Event B.V. geen schuld aan heeft.  

12.6 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade die het gevolg is van overmacht, opschorting of ontbinding, zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

12.7 Op straffe van verval dient een schade binnen veertien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Rent2Event B.V. te worden gemeld en dient verder aan Rent2Event B.V. op haar verzoek alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de schade.  

12.8 Rechtsvorderingen terzake van schade vervallen indien niet binnen zes maanden na de schadedatum respectievelijk na de ontdekking van de schade dienaangaande een rechtsvordering is ingesteld.  

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT  

13.1 Rent2Event B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rent2Event B.V. geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rent2Event B.V. niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk (blijvend of tijdelijk) na te komen, waaronder (doch niet uitsluitend) in ieder geval is begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Rent2Event B.V. of diens leveranciers.  

13.3 Voorzover Rent2Event B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd om dit deel separaat te declareren.  

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN 

14.1 Onverminderd in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Rent2Event B.V. zich de intellectuele en industriële eigendomsrechten en bevoegdheden voor die Rent2Event B.V. toekomen op grond van de wet.  

14.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om op de geleverde c.q. verhuurde producten aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent eigendomsrechten of merken, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 

 

ARTIKEL 15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

15.1 Het is Rent2Event B.V. toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.  

15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rent2Event B.V. 

 

ARTIKEL 16. HOOFDELIJKHEID  

16.1. Bij meer dan één opdrachtgever zijn opdrachtgevers tegenover Rent2Event B.V. hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met de overeenkomst verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.  

 

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT  

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Rent2Event B.V. en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.  

17.2 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Rent2Event B.V., tenzij dwingend recht anders bepaalt.  

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN VERHUUR 

ARTIKEL 18. VERGUNNINGEN E.D., PLAATSING EN TOESTEMMING  

18.1 Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde (gemeente of anderszins) nodig is, draagt opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Rent2Event B.V. blijken.  

18.2 Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van de opdrachtgever.  

18.3 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van opdrachtgever, ook indien Rent2Event B.V. deze heeft voldaan.  

18.4 Opdrachtgever zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Rent2Event B.V. een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer. 

18.5 Opdrachtgever zal al de vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met de Prestatie voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Rent2Event B.V. vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken. 

18.6 Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde eisen met betrekking tot metingen en berekeningen ter controle van genoemde geluidniveaus in de aangevraagde vergunning.  

 

ARTIKEL 19. LOCATIE  

19.1 Opdrachtgever bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. In aansluiting op het bepaalde in artikel 4.6 van deze voorwaarden onderzoekt opdrachtgever of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door opdrachtgever getroffen en komen geheel voor diens rekening.  

19.2 Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Rent2Event B.V. kan van de opdrachtgever verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door opdrachtgever aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Rent2Event B.V. van deze bevoegdheid kan opdrachtgever zich niet jegens Rent2Event B.V. beroepen.  

19.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en/ of monteren van het gehuurde met Rent2Event B.V. is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is voor (onder andere) zwaar vrachtverkeer. 

19.4 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Rent2Event B.V. zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Rent2Event B.V. en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie. 

19.5 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Rent2Event B.V. bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.   

19.6 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Rent2Event B.V. de Prestatie kan leveren zonder dat Rent2Event B.V. bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Rent2Event B.V. of door Rent2Event B.V. ingeschakelde derden.   

19.7 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Rent2Event B.V. gebruikt voor rekening en risico van Afnemer. 

19.8 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin Rent2Event B.V. de Prestatie zal leveren. 

 

ARTIKEL 20. GEBRUIK  

20.1 Opdrachtgever mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rent2Event B.V. aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven.  

20.2 Opdrachtgever mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken.  

20.3 Opdrachtgever zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.  

20.4 Opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan. Schade aan of verlies van het gehuurde, komt voor rekening van opdrachtgever.  

 

 

ARTIKEL 21. GEBREKEN  

21.1 Opdrachtgever zal het gehuurde terstond na afgifte respectievelijk na installatie door Rent2Event B.V. nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Rent2Event B.V. melden, één en ander op straffe van verval van het recht om hierop een beroep te doen.  

21.2 Gebreken die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Rent2Event B.V. te worden gemeld.  

21.3 Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Rent2Event B.V. ongedaan maken door aanvulling, reparatie of vervanging, zulks ter keuze van Rent2Event B.V.  

 

ARTIKEL 22. AANSPRAKELIJKHEID  

22.1 In geval van verhuur van goederen door Rent2Event B.V. aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken. 

22.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Rent2Event B.V. lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. 

22.3 Afnemer verplicht zich – ten behoeve van Rent2Event B.V. – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van Rent2Event B.V. verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Afnemer Rent2Event B.V. een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen. 

22.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door Rent2Event B.V. aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door Rent2Event B.V. in rekening gebracht – aan Rent2Event B.V. betalen. 

22.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van Rent2Event B.V. op de Locatie. 

22.6 Indien Afnemer, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met Rent2Event B.V. aansprakelijk is en Rent2Event B.V. wordt door een derde aangesproken, zal Afnemer Rent2Event B.V. volledig vrijwaren en de schade vergoeden. 

22.7 Indien Rent2Event B.V. ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Rent2Event B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rent2Event B.V. wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rent2Event B.V. 

22.8 Naast hetgeen in artikel 12 van deze voorwaarden is opgenomen, is Rent2Event B.V. ten aanzien van de verhuur niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde die ontstaat tengevolge van condensvorming.  

22.9 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het verwarmen van het gehuurde. Schade hieruit voortvloeiend komt voor rekening van opdrachtgever.  

 

 ARTIKEL 23. EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST  

23.1 In aansluiting op artikel 10 en 11 van deze voorwaarden stelt opdrachtgever aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde direct en volledig ter beschikking aan Rent2Event B.V., zulks door middel van aflevering bij Rent2Event B.V., tenzij anders is overeengekomen.  

23.2 Voor iedere kalenderweek dat opdrachtgever nalaat hieraan te voldoen, betaalt hij een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd het recht van Rent2Event B.V. op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat opdrachtgever onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek. 

 

ARTIKEL 24 WAARBORGSOM  

24.1 Rent2Event B.V. is gerechtigd om van opdrachtgever een waarborgsom te verlangen ter zekerheid van de (al dan niet toekomstige) verplichtingen van opdrachtgever aan Rent2Event B.V.   

24.2 Rent2Event B.V. is gerechtigd om al hetgeen zij uit of in verband met het gehuurde van opdrachtgever opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden.  

24.3 Rent2Event B.V. is geen rente over de waarborgsom verschuldigd.  

24.4 Rent2Event B.V. is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat zij niets meer van opdrachtgever te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.  

 

ARTIKEL 25. ANNULERING  

25.1 Opdrachtgever is bevoegd de huurovereenkomst vóór de opleveringsdatum te annuleren mits zij dit doet bij aangetekend schrijven en zij tevens vóór of gelijktijdig met de annulering aan Rent2Event B.V. een bedrag betaalt van:
– 25% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen vóór de opleveringsdatum;
– 40% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste tot en met de 61ste dag vóór de opleveringsdatum;
– 60% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag vóór de opleveringsdatum;
– 70% van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen vóór de opleveringsdatum. 
 

25.2 Aanbetaalde gelden of betaalde annuleringskosten worden niet aan opdrachtgever gerestitueerd indien de overeenkomst geen doorgang kan vinden vanwege maatregelen of beperkingen, opgelegd door de Nederlandse overheid.  

25.3 Indien een opdracht geen doorgang vindt door nalatigheid van de opdrachtgever, worden aanbetaalde gelden niet aan opdrachtgever gerestitueerd of wordt de volledige huurprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.