Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offerten en gesloten verhuurovereenkomst tussen Rent2Event V.O.F.. gevestigd te Oss, Dommelstraat 66, 5347 JL, hierna te noemen Rent2Event en de in de overeenkomst genoemde huurder. Door acceptatie van de offerte en/of het doen van een (aan)betaling, stemt huurder uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden.

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden van huurder c.q. opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen en de uitvoering van alle opdrachten door Rent2Event V.O.F., KvK nummer 83426590.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere derde met wie Rent2Event een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Rent2Event een aanbieding doet.
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Rent2Event en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Rent2Event op grond van een Overeenkomst verricht.
Locatie: de plaats(en) waar Rent2Event de Prestatie dient te verrichten.

1.2 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Rent2Event en Afnemer ter zake.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Rent2Event zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Rent2Event het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdracht- bevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Rent2Event. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Rent2Event te retourneren.

LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN
3.1 De overeengekomen levertijd is geen fatale  termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Rent2Event is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.
3.3 Indien Afnemer aan Rent2Event nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Rent2Event door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is Rent2Event gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3.4 Rent2Event zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen. Rent2Event is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

VERGUNNINGEN E.D. EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
4.1 Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Indien Rent2Event een aanvraag verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
4.2 De afnemer zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart Rent2Event voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.
4.3 De afnemer is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen de gehuurde goederen dienen te worden geplaatst, vooraf schriftelijk aan Rent2Event mede te delen, indien Rent2Event de tent goederen in opdracht van afnemer dient te plaatsen. Laat afnemer dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is afnemer volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal huurder Rent2Event hiervoor vrijwaren.

LOCATIE
5.1 Tenzij anders is overeengekomen verzorgt Rent2Event het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De afnemer dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en -tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Rent2Event het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
5.2  Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Rent2Event de Locatie met de door hem en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.
5.3 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Rent2Event zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Rent2Event en/of de door hem ingeschakelde derden benodigd in verband met de Prestatie.
5.4 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Rent2Event bij het leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.
5.5 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop/waarin Rent2Event de Prestatie zal leveren.
5.6 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Rent2Event de Prestatie kan leveren zonder dat Rent2Event bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Rent2Event of door Rent2Event ingeschakelde derden.
5.7 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Rent2Event direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
5.8 Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden in de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Rent2Event gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.
5.9 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Rent2Event betrokken zijn bij het leveren van de Prestatie.

GARANTIE
6.1 De door Rent2Event aan Afnemer verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.
6.2 Indien Afnemer Rent2Event tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van Rent2Event op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.
6.3 Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen ten gevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met de Overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan Afnemer in rekening gebracht.

AANVAARDING EN RECLAME
7.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Rent2Event worden gemeld.
7.2  Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering, dan wel nadat Afnemer deze had kunnen constateren aan Rent2Event te worden gemeld, zodat Rent2Event in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.
7.3 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

GEBRUIK VAN VERHUURDE/TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
8.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Rent2Event verschafte bedieningsvoorschriften en door Rent2Event gegeven aanwijzingen.
8.2 Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Rent2Event verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rent2Event .
8.4 Rent2Event heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer Rent2Event of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
8.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Rent2Event.
8.6 Bij beëindiging van de verhuurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Rent2Event worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Rent2Event gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
8.7 Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straal-kachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
8.8 Het gebruik van confetti, papieren slingers of andere niet kleurvaste materialen, is in de tenten of in de nabijheid van de tenten, niet toegestaan. Kleurschade tgv het afgeven van deze materialen wordt onherroepelijk bij huurder in rekening gebracht.
8.9 Huurder verplicht zich om vorstgevoelige apparatuur te beschermen tegen bevriezing. Vorstschade aan het gehuurde materiaal zal worden doorbelast tegen vervangingswaarde. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan Rent2Event terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Rent2Event een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

TERUGGAVE VAN VERHUURDE DAN WEL TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN EN HERSTEL OORSPRONKELIJKE TOESTAND
9.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan Rent2Event.
9.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Rent2Event op een Locatie zullen worden verwijderd, zal Afnemer er voor zorgdragen dat de Locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.
9.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Rent2Event al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.
9.4 Indien Rent2Event Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van Afnemer.
9.5 De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de afnemer de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. In het geval de dag van retournering van de goederen wordt overschreden, dan is de afnemer aan Rent2Event een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan het overeengekomen huurbedrag, onverminderd het recht van Rent2Event op verdere schadevergoeding. In geval de gehuurde goederen niet meer aanwezig zijn, dan is huurder verplicht aan verhuurder de schade, te weten de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde, te vergoeden.
9.6 Afnemer blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal totdat alle materialen door Rent2Event- en/of verantwoordelijke van Rent2Event is/zijn ingenomen. Indien Rent2Event zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen op het door huurder aangegeven adres te bezorgen, dan zal Rent2Event ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zal de overeengekomen afleveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

BETALINGEN
10.1 Betaling dient vooraf, contant of via de bank, plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Rent2Event zal, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. Daarnaast is Rent2Event gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Rent2Event zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
10.3 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de Prestatie zonder korting of
compensatie a contant te betalen.
10.4 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 punten.
10.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke inningskosten, waarbij de
buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door Rent2Event te liquideren proceskosten.

OVERMACHT
11.1 Rent2Event behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Rent2Event, de nakoming van de verhuurovereenkomst op te schorten c.q. te annuleren, zonder dat dit de huurder recht geeft op schadevergoeding. Een dergelijke situatie wordt beschouwd als overmacht. Het door Rent2Event reeds ontvangen huurbedrag zal, in geval van annulering, worden terugbetaald aan huurder.
11.2 In geval van overmacht is Rent2Event gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.
11.3 Als overmacht aan de zijde van Rent2Event wordt tevens aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van Rent2Event en door hem voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of
vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door Rent2Event of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Rent2Event, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie en alle omstandigheden waardoor Rent2Event niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.
11.4 Een beroep op overmacht kan door Rent2Event ook nog worden gedaan nadat Rent2Event in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.5 In geval van overmacht heeft Rent2Event het recht alle door Rent2Event aan de Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN VRIJWARING
12.1 In geval van verhuur van goederen door Rent2Event aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
12.2 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Rent2Event lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10 % van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
12.3 Afnemer verplicht zich -ten behoeve van Rent2Event -de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de Prestatie van Rent2Event verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient Afnemer Rent2Event een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.
12.4 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door Rent2Event aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel -zoals alsdan Rent2Event in rekening gebracht -aan Rent2Event betalen.
12.5 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van Rent2Event op de Locatie.
12.6 Indien Afnemer, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met Rent2Event aansprakelijk is en Rent2Event wordt door een derde aangesproken, zal Rent2Event volledig vrijwaren en de schade vergoeden.
12.7 Indien Rent2Event ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Rent2Event beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rent2Event wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rent2Event .

VERZUIM EN ONTBINDING
13.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Rent2Event gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Rent2Event gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Rent2Event tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd Rent2Event verder toekomende rechten.
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel -indien Afnemer een natuurlijk persoon is -onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Rent2Event Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Rent2Event zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd Rent2Event verder toekomende rechten.
13.3 Rent2Event heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door Rent2Event gemaakte en nog te maken kosten aan Rent2Event vergoeden.
13.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Rent2Event op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft Rent2Event het recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Rent2Event het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.